دیدگاه:

مردم صحتمند در افغانستان و منطقه

رسالت:

پوهنحی صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل سعی می دارد تا همه امکانات و منابع خویش را در جهت رسیدن به دیدگاه اش به کار ببرد

  • تربیه کادر ماهر و کاردان در عرصه صحت
  • راه اندازی تحقیقات غرض فراهم آوری شواهد بخاطر تصمیم گیری عملی و انکشاف پالیسی های موثر
  • ارتقای صحت جامعه

ارزش های:-

  • تحصیلات عالی با کیفیت

پوهنحی صحت عامه مصممم است تا زمینه تحصیلات با کیفیت ومعیاری را که سازگار با نیازمندی های کنونی جامعه ما و در تطابق با معیارات جهانی باشد فراهم نماید.

  • تشریک مساعی

اعتقاد به کار و تصمیم جمعی شنیدن نظریات دیگران وشریک ساختن آنها در روند تصمیم گیری راه انداری تحقیقات برای فراهم آوری شواهد لازم و تسهیل نمودن روند تصمیم گیری و پالیسی سازی در کشور

  • اخلاق وکرامت

پابندی ورعایت اخلاق و حفظ کرامت مردم چه در ساحه تدریس و چه در روند راه انداری و تحقیقات از اصول اساسی کار این نهاد میباشد

  • برابری

اعتقاد کامل به اصل برابری و ا نصاف در نحوه برخورد کار و فراهم آوری زمینه های آموزش و تسهیلات برای همه بدون درنظر داشت جنسیت / زبان/ قوم/  مذهب و غیره .

  • اداره سالم/ موثریت وکارآیی

ایجاد اداره سالم و الگو برای دیگران وهم تدوین پروگرام های لازم غرض ترویج ایجاد یک اداره سالم / موثر و کارفهم . سعی در تامین خدمات معیاری بصورت واقع بینانه / امانت داری و دقت مسلکی

  • ابتکار ونوآوری

تلاش در جهت پرورش استعداد ها به شیوه شاگرد محوری تا باشد روحیه ابتکار و نو آوری هر چه بیشتر در بین نسل جوان بروز نماید

  • حسابدهی

حسابدهی یک اصل قبول شده بوده که پوهنحی صحت عامه در همه عرصه های کاری اش به مراجع مربرط حسابده بوده و سعی میدارد در روند آموزش نیز حسابدهی را شامل نموده آنرا ترویج بدارد.