چارت تشکیلاتی پوهنحی

لست کارمندان پوهنحی معالجوی

سمت رتبه علمی و اسم آدرس
رئیس پوهنحی طب معالجوی پوهنمل دکتور محمد اسمعیل زمان پوهنتون علوم طبی کابل
مدیر عمومی تدریسی بست 6 پوهنتون علوم طبی کابل
مدیر تدریسی بست 5 پوهنتون علوم طبی کابل
مدیر اجرائیه بست 5 پوهنتون علوم طبی کابل
مامور اجرئیه دیپارتمنت ها  بست 6  پوهنتون علوم طبی کابل
مامور اجرئیه دیپارتمنت ها بست 6 پوهنتون علوم طبی کابل
کارگر بست 8 پوهنتون علوم طبی کابل

تعداد پرسونل پوهنځی طب معالجوی:                         اناث: ۳ نفر, ذکور: ۴ نفر, تعداد عمومی: ۷ نفر        

تعداد استادان پوهنځی طب معالجوی:                          اناث: ۱۴ نفر, ذکور ۵۲ نفر, تعداد عمومی: ۶۶ نفر