خدمات شفاخانه

دراین شفاخانه، خدماتی برای مریضان ولادی نسایی و نوزادان و تدریس محصلین صنوف چهارم، پنجم طب معالجوی، محصلین نرسنگ و قابلگی و دوکتوران ستاژیر صورت می گیرد. پروگرام تخصص عملاً جریان دارد. و فعلاً روزانه به تعداد ۳۰ مریض مراجعه مینمایند. این شفاخانه دارای بخشهای نسایی ولادی، نوزادان، imaging و لابراتوارمی باشد.