خدماتیکه در انستیتوات امراض قلبی اجرا میگردد:

 1. در بخش OPD
  • ECG
  • Echo Cardio Graphy
  • Ultra Sound
  • Doppler
  • ETT
  • Holter

 

 1. در بخش رادیولوژی
  • X-Ray
  • X-Ray Report

 

 1. در بخش لابراتور
  • Blood Examination

 

 1. در بخش جراحی
  • ICU
  • Recovery Room
  • OT-Surgery