خدمات شفاخانه

در بخش معالجوی دیپارتمنت پروستودنتیکس

 • ساختن دندان مصنوعی کامل
 • ساخت دندان مصنوعی به قسم صورت پارشیال
 • ترمیم دندان مصنوعی
 • -استر نمودن دندان ها مصنوعی

در بخش معالجوی دیپارتمنت پریودنتکس فعالیت های ذیل انجام میدهد.

 • شخیص و تداوی امراض پریودنتال .
 • برداشتن پلک و کلکولس Scaling and Root planning.
 • تداوی های جراحی پریودنتال شامل تداوی افزایش حجم بیره و برداشتن کتلات بیره ای .

در بخش معالجوی دیپارتمنت پروستودنتیکس

 • کشیدن دندان ها
 • برداشتن کتلات  نواحی وجه فک
 • تداوی ترضیضات نواحی وجه
 • پروسیجر های جراحی صغیره جوف دهن
 • تداوی انتانات نواحی وجه