خدمات شفاخانه

  1. بخش اکاد میک Academic))
  2. معاینه مریضان سراپا (  OPD )
  3. خدمات داخل بستر (Inpatient)
  4. بخش  عملیات (Operation)
  5. بایومتری (  Biometry)
  6. بخش لیزر  (YAG_Laser )
  7. بخش لابراتوار (Laboratory )
  8. بخش عینک سازی (  Spectacles  )
  9. بخش دواخانه  (Pharmacy)
  10. واقعات عاجل (  Emergency  )

 

 

بخش اکادمیک

 

بخش کلینیک سراپا

بخش داخل بستر

بخش عملیات

بخش لیزر

بخش لابراتوار 

بخش عینک سازی

 

 بخش دواخانه