خدمات معالجوی و تشخیصیه شفاخانه شامل خدمات ذیل میباشد:

  1. سرویس عاجل دارای شعبات گوش و گلو، داخله اطفال، جلدی، جراحی اطفال، جراحی پلاستیک و شعبه واکسین میباشد، که طور 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز قرار دارند.
  2. بخش های تشخیصیه این شفاخانه شامل اکسریز، ECG،ECHO، و Ultrasound میباشد.
  3. در آمريت نرسنگ به تعداد 85 نرس طور 24 ساعته فعالیت داشته که شامل 27 تن طبقه اناث و 58 تن طبقه طبقه ذکور و یک تن واکسیناتور بوده که به تعداد شش تن به سویه لسانس، 10 تن به سویه فوق بکلوریا و 69 تن آنها بکلوریا میباشد.
  4. آمريت مالي و اداري شامل مدیریت های ذیل میباشد: خدمات، منابع بشری، محاسبه نقدی،  حفظ و مراقبت، ترانسپورت وغیره میباشد.
  5. مدیریت انستزی و احیای مجدد، شامل 7 تن دوکتور و پرسونل متوسط میباشد.
  6. مديريت فارمسي، به تعداد 5 تن فارمسست بوده، مشغول تهیه و تدارکات و منجمنت ادویه جات برای مریضان اند.
  7. مديريت لابراتوار دارای 8 تن پرسونل بوده و دارای شعبات باکتریولوژی، سیرولوژی، بیوشیمی و پرازیتولوژی است.
  8. مديريت راديولو‍ژي دارای 6 تن پرسونل بوده خدمات 24 ساعته تشخیصیه را برای مریضان فراهم مینماید.
  9. سه باب اطاق کنفرانس هر یک با ظرفیت 50 تن اشتراک کننده را در یک وقت دارا بوده، مجهز با وسایل ملتی میدیا، پروجکتور،‌ الماریهای کتب وغیره میباشد که به اثر سعی و تلاش هیات رهبری شفاخانه احیاء و مورد استفاده قرار دارد

كارکنان خدماتي

  بتعداد 109 تن از كارگران كه % 70 ان ذكور و % 30 ان اناث ميباشد، مشغول خدمات شبانه روزي براي  مريضان اند.