خد مات شفا خانه تدريسي علي آباد

چون شفا خانه تدريسي علي آباد يك شفا خانه تدريسي و كادري است . تدريس ، تريننگ داكتران جوان و محصلين پوهنحي هاي مختلف پوهنتون علوم طبي كابل وعر ضه خد مات صحي به مریضان داخل بســتر و عاجل از عمده ترين وظايف استادان و داكتران و پرسونل فني  اين شفاخانه  ميباشد.

تعداد بستر شفاخانه تدریسی علی آباد : مجموعه 250 بستر