نشرات

پوهنتون طبي كابل داراي يك شعبه نشرات بوده كه اكثريت ضروريات روزمره اين پوهنتون رارفع نموده ودرثبت ونشر آثارتحقيقي،تدريسي،علمي،اداري شامل مكاتيب،فورمه جات وفوتوكاپي تمام اسنادوضروريات ومكاتيب روزمره پوهنتون سهم ميگيرد.

نشريه هاي مختلف ايكه درپوهنتون طبي كابل به دست نشرسپرده مي شودعبارت انداز:

  1. افغان طبي مجله كه بصورت فصل نامه نشرشده وحاوي آثارومقالات تحقيقي کادرعلمی اين پوهنتون ميباشد.اين مجله تحت نظركميته نشرات درآمريت نشرات پوهنتون طبي كابل نشرمي گردد.

  2. نشريه راهيان ابن سيناكه تحت نظركميته فرهنگي پوهنتون طبی کابل به نشرميرسد.