هدف

مردم صحتمند در افغانستان ومنطفه

رسالت

پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل سعی میدارد تا همه امکانات ومنابع خویش را در جهت رسیدن به دیدگاهش بکارببرد مانند :

-  تربیه کادر های ماهر وکاردان در عرصه صحت عامه

-  راه اندازی تحقیقات غرض فراهم آوری شواهد بخاطر تصمیم گیری عملی وانکشاف پالیسی های مرکز

  • - ارتقاء صحت جامعه