سایر ارتباطات بین المللی پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل با پوهنتون های بین المللی که ذیلا ذکر شده است ارتباط دارد.

1- Leiden University

2Claude-Bernard Lyon-1 university (France)-

3-Spoken community college

به همین ترتیب با WHO ، UNFPA،USAID (USWDP) ، FHF (Fred Hollow Foundation) و بانک جهانی و انجمن KEIHAN ارتباط دارد.

قابل ذکر است که FHF با شفاخانه تدریسی چشم همکاری می نماید و پوهنتون لایدین هالند  و انجمن KEIHAN در قسمت تبادله محصلین به هالند همکار می باشند.  به همین ترتیب سپوکن کمیونتی کالج با کمیونتی  کالج پوهنتون طبی کابل همکاری دارد.

قابل ذکر است که قبلا پوهنتون طبی کابل با پوهنتون نبراسکای امریکا، لومالیندای امریکا، توکیوی جاپان ، انجمن افغان جرمن توامیت داشته است.  پوهنتون توکیوی جاپان با پوهنتون طبی کابل از طریق موسسه JICA  بیشتر در ایجاد شیوه های تدریس مانند PBL و CBL  در پوهنتون طبی کابل همکاری نموده است.