اعلان بست های تخصصی پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل

شرح وظایف اعلان شده 

       رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز

از تمام متقاضیان واجد شرایط، جهت اشتراک در پروسه  امتحان رقابت آزاد بست­های مسلکی رتبه (سوم، چهارم و پنجم ) پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"  که از طریق آمریت منابع بشری، پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"  اعلان گردیده، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدا های محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست­های خدمات ملکی، وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم به­صورت حضوری در آمریت منابع بشری، پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ابن سینا" مراجعه نمایند و یا جهت دریافت فورم درخواستی به­صورت آنلاین  از تارنمای ذیل بدست آورند ​https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/Application%20Fo... .
 3. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا" را بعد از خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم میعاد معینه اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 4. اسناد تعلیمی/تحصیلی باید تائید شده وزارت معارف/ وزارت  تحصیلات عالی و یا سایر مراجع ذیربط باشند.
 5. متقاضیانی­که در ادارات دولتی دارای تجربه کاری باشند، فورم خلص سوانح تائید شده که از صدور آن بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد، ارائیه نمایند
 6. متقاضیان­که در شرکت­ها و موسسات خصوصی دارای تجربه کاری می­باشند، کاپی قرار دادکار  و اسناد معتبر که وزارت صحت عامه و یا سایر مراجع ذیربط از ثبت و راجستر شرکت/موسسه متذکره تصدیق نموده باشد، نیز ارائیه نمایند.. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 7. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 8. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدا ها مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 9. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارائیه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 10. متقاضیان  محترم در صورتی، ضرورت به شماره (0747686764) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

 

شرح وظایف بست های اعلان شده:

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی بست های تخصصی رتبه (سوم، چهارم و پنجم ) پوهنتون علوم طبی کابل  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق آمریت منابع بشری پوهنتون به هکماری ریاست محترم منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.​  https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/Application%20Fo... 
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از طریق لینک ذیل دریافت نمانید: (iarcsc.gov.af )   
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی پوهنتون علوم طبی کابل را بعد از خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0747686764 و 0744383134) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

 

 

اعلان بست های اداری