نمای تعمیر پوهنتون علوم طبی کابل

نمای از صنوف درسی پوهنحی های  پنجگانه و لابراتوار های پوهنتون علوم طبی کابل که توسط وزارت محترم تحصیلات عالی، موسسه تیکا کشور ترکیه، موسسه USWDP وUNFPA  تجهیز و بازسازی گردیده اند.

صنف لکچر پوهنحی ستوماتولوژی

صنف لکچر پوهنحی معالجوی:

صنف لکچر Community College (تکنالوژی و ترمیم تجهیزات طبی )

دیپارتمنت اناتومی

لابراتوار دیپارتمنت مایکروبیولوژی

لابراتوار دیپارتمنت بیوشیمی

لابراتوار تکنالوژی طبی پوهنحی علوم متمم صحی

Skill Lab  پوهنحی نرسنگ

صنف لکچر پوهنحی نرسنگ

صنف لکچر پوهنحی علوم متمم صحی