رهنمود درخواستی

 

اشخاص واجد شرایط می­توانند، فورم­ درخواستی را از تاریخ: 27/11/1397 الی 08/12/1397 از ساعت: 8:00 صبح الی 3:30 بعد از ظهر، به­شکل حضوری از آمریت منابع بشری، پوهنتون علوم طبی کابل «ابو علی ابن سینا» دریافت و بعد از خانه پری دقیق، ضمیمه اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم نمایند.

جهت معلومات مزید به شماره تلیفون 0747686764 به تماس شوید.