خلاصه مقالات ارائه شده در دومین کنفرانس تحقیقی پوهنتون علوم طبی کابل 1396

 1. پوهنوال دوکتور محمد اکبر "ابراهیمی" دیپارتمنت داخله اطفال میوند
 2. سلطان احمد حلیمی  دیپارتمنت پتولوژی
 3. پوهنمل داکتر  احمد خالد عالمی
 4. پوهاند داکتر عبدلواسع سلطانی
 5. پوهاند داکتر احمد فرید دانش
 6. پوهندوی داکتر محمد ولی ناصری   
 7. پوهندوی داکتر امین الله همکار 
  • ​​اولین پیوند( Replantation )  موفقانه ساق در افغانستان
 8. پوهنوال داکتر عبد الحی ولی 
  • A rare caseof Chromoblastomycosis