اولويت هاي  تدريس طب در افغانستان

مبني

 • مشكلات دكتوران فارغ فاكولته هاي طب در تشخيص  وتداوي امراض مختلفه حتي در موارد امراض بسيار شايع.
 • تورم  مفردات درسي توسط  موضوعات و امراض  كمتر شايع ،  نادر و يا تخصصي
 • توجه ناكافي در تفصيل روي امراض شايع  كه اكثريت مراجعه كننده گان تسهيلات صحي را تشكيل ميدهند
 • متمركز نبودن سوالات امتحان بالاي امراض شايع و مهارت هاي سريري ضروري
 • عدم موجوديت رهنمود هاي عملي در مهارت هاي سريري
 • استفاده كمتر محصلين و ستاژيران از كار هاي عملي
 • نا همآهنگي ميان مفردات درسي مضامين كلينيكي و پاراكلينيكي
 • عدم موجوديت پولي كلينيك در پوهنتون طبي كابل
 • عدم موجوديت امتحان در سيستم اخذ جواز كار اطباء درساحه صحت عامه  افغانستان
 • موجوديت تجارب بين المللي در زمينه تعيين اولويت هاي صحي در كشور هاي مختلفه

اهداف

 • ارتقاي سطح دانش مسلكي و مهارت هاي سريري  فارغان پوهنتون طبي كابل در قبال امراض شايع و اولويت هاي صحي كشور
 • ‌ با تشريك مساعي همة‌ استادان ذيربط :
  •  تعيين لست  امراض و مشكلات صحي  كه فارع پوهنتون طبي مكلف به دانستن تشخيص و تداوي ( ياهم اخذ تدابير مؤثر)‌  آنها ميباشد  با در نظر داشت شيوع  و شدت مرض  و صلاحيت هاي  يك داكتر غير متخصص
  •  تعيين مهارت هاي سيريري( اعم از تشخيصيه ،‌ تداوي و محافظه كارانه )‌ كه فارغ پوهنتون طبي مكلف به  فراگيري آنها ميباشد
  • تعيين لست امراض و مشكلات صحي كه فارغ پوهنتون طبي مكلف به شناخت و وضع  تشخيص احتمالي آنها بوده و مريضان مذكور را ‌به متخصص مربوطه ارجاع مينمايد (‌ با تفكيك حالات كه ايجاب اخذ تدابير خاص را مينمايد و يا نمي نمايد)‌
  • تعيين ساير موضوعات كه فارغ فاكولته هاي طب در مورد آنها معلومات اجمالي داشته باشند

فوايد متوقعه

 • تمركز مفردات درسي مضامين كلينيكي روي امراض و حالا ت صحي  داراي اولويت صحي در افغانستان 
 • تمركز مفردات درسي مضامين پاراكلينيكي  به اساس موضوعات مرتبط به امراض و حالا ت صحي  فوق الذكر
 • تمركز امتحانات صنوف و مضامين مختلفه   بالاي امراض و حالا ت صحي  داراي اولويت و مراقبت ازآن توسط كميته امتحانات
 • كمك نمودن به تهيه رهنمود هاي عملي در مورد مهارت هاي كلينيكي توسط استادان مجرب ذيربط
 • كمك به تدوير دوره هاي كارهاي عملي در جريان رخصتي هاي صنوف چهارم و پنجم
 • سهولت براي  ستاژيران تا در دوره ستاژ به كمك استادان و هم توسط خود آموزي و شيوه هاي آموزش به اساس مسأله يا PBL   با استفاده از كتابخانه و سايت هاي معتبر انترنيتي  در مورد امراض وحالات محدود و داراي اولويت كسب معلومات نمايند
 • مساعد نمودن اخذ امتحان دولتي به اساس امراض و حالا ت صحي  داراي اولويت و مهارت هاي لازمه سريري
 • مساعد نمودن زمينه براي تهيه كتاب رهنمود تداوي امراض شايع  براي ستاژيران توسط استادان مجرب ذيربط
 • مساعد نمودن زمينه براي نسخه نويسي معقول و مناسب و جلوگيري از اضرار  صحي و اقتصادي  ناشي از نسخه نويسي غير مناسب
 • مساعد شدن زمينه براي لكچرهاي هفته وار در موارد مربوطه براي ستاژيران توسط استادان مجرب ذيربط
 • مشتر ك نمودن  و اخبار ساير فاكولته هاي طب افغانستان  از تغييرات حاصله

فيصله هاي  شوراي علمي پوهنتون طبي كابل  درمورد اين سند : 30/6/1391  و 25/11/1391

برای دانلود سند به آدرس ذیل مراجعه نمایید :

https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/%D8%A7%D9%88%D9%...