منشور اسلامی جهانی اخلاق طبابت و صحت

فصل اول اخلاق طبیب

ماده اول

بر طبیب لازم است که در کار خود مخلص بوده وآراسته به مکارم اخلاق باشد، به استادان خود احترام نماید و از کتمان علم خود داری نماید، از سعی و تلاش دیگران  قدر دانی کرده ودر مورد آن خود را به نادانی نزند.

همین طور بر وی لازم و حتمی است که در رعایت صحت خود، حق جسم خویش و شکل ظاهری خود بطور عموم به دیگران الگو و سر مشق باشد، و از تماما چیز هاییکه سبب بی احترامی مسلک در داخل ویا خارج از محل وظیفه میگردد جداً اجتناب نماید.

براي دانلود مکمل به آدرس ذیل مراجعه شود:

https://kums.edu.af/sites/kums.edu.af/files/attachments/%D8%A7%D8%AE%D9%...