20 تن از دوکتوران‌ترینی شفاخانه تدریسی علی‌آباد آموزشِ «احیای مجدد قلبی» و (DC Shock) را فرا گرفتند

18 Sep, 2019

این برنامه که به مدت سه روز از تاریخ 23 الی 25 سنبله 1398 در ریاست انکشاف تحصیلات طبی این پوهنتون تدویر گردید، هدف آن ارتقای ظرفیت دوکتوران‌ترینی شفاخانه کادری علی‌آباد پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بوده که این 20 تن از دوکتوران‌ترینی پس از آموزش عملی و نظری این برنامه، در راستا

شبکه ‌سازی شبکه فایبرنوری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

15 Sep, 2019

پس از چاشت روز شنبه (23 سنبله 1398) شبکه‌سازی شبکه فایبرنوری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا توسط محترم دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالی‌که محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا همراه با هیات رهبری، محترم پوه

معرفی سرپرست معاونیت امور محصلان پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا

14 Sep, 2019

محترم پوهندوی دوکتور سید محفوظ بدخش استاد دیپارتمنت داخله قلبی‌تنفسی شفاخانه تدریسی علی‌آباد روز پنج‌شنبه (21 سنبله 1398) توسط محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، در حالی‌که هیات رهبری و کارمندان تدریسی و اداری حضور داشتند، به حیث سرپرست معاونی

معاون جدید مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا معرفی شد

01 Sep, 2019

محترم سید عمران فضلی معاون جدید مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا بعد از ظهر امروز یک‌شنبه (10 سنبله 1398) توسط محترم پوهاند دوکتور وحیدالله مومند رییس پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن‌سینا، در حالی‌که هیات محترم رهبری پوهنتون و محترم مصطفی یونس‌زاد رییس منابع بشری وزار

Pages