​معرفی نرم افزار Task Manager از طرف USWDP در پوهنتون علوم طبی کابل

21 Jan, 2018

معرفی نرم افزار Task Manager با اشتراک پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی، معاون امور محصلان، معاون اداری، معاون موسسات صحی، روئسای پوهنحی ها، روئسای شفاخانه ها و آمرین و کارمندان اداری پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه ها در اتاق تریننگ روم دایر گردید.

در نخست محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی اشتراک کننده گان را خوش آمدید گفته در مورد ارزش و موثریت نرم افزار Task Manager  صحبت نمودند و نرم افزار متذکره را در روند سرعت بخشیدن امورات در بین ادارات و شعبات را برای پوهنتون علوم طبی کابل مفید و موثر دانستند.

بعداً محترم محمد سلیمان نماینده USWDP نرم افزار Task Manager را که موسسه محترم USWDP تهیه نموده بودند در مورد طرز استفاده آن به اشتراک کنند گان به معرفی گرفته و تشریح نمودند.

در اخیر سوالات که از طرف اشتراک کننده گان مطرح گردیده جوابات مقنع ارایه گردید.