گزارش دهی سفر های خارجی اساتید پوهنتون علوم طبی کابل

21 May, 2018

بنابر تلاش های خسته گی نا پذیر اداره پوهنتون علوم طبی کابل در همه بخش ها بخصوص بخش های اکادمیک و ارتقاء ظرفیت، تعداد زیاد از اساتید بخش ها و دیپارتمنت های جداگانه پوهنتون بشکل گروپی و انفرادی با استفاده از فیلوشپ ها اشتراک در ورکشاپ ها، سیمینارها، سمپوزیم ها و سایر محافل علمی و اکادمیک جهت ارتقاء ظرفیت مسلکی اشتراک نموده و می نمایند، که در این اواخر شاهد تیم های استادان محترم هستیم که از کشور های هندوستان، فرانسه و روندا دوباره به وطن بازگشت نموده اند، که ایشان اندوخته های علمی و مسلکی خویش را طی محفل به اشتراک محترم رئیس پوهنتون طبی، معاونین، روئسای پوهنحی ها واساتید طی پرزنتیشن های جداگانه در بخش های جراحی قلب، ستوماتولوژی، انستیزی، تکنالوژی و نرسنگ پیشکش نمودند که مورد علاقه و دلچسپی استادان و اشتراک کننده گان قرار گرفت.

در ختم محفل محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل تدویر چنین نشست ها وارایه پرزنتیشن را جمع بندی و آنرا مثبت ارزیابی نمودند، از اشتراک کننده گان خواستند تا اندوخته های شانرا به سایر اعضای دیپارتمنت های مربوط شریک نموده  تا از میتود ها و روش های جدید مستفید گردیده در پروگرام های علمی و تدریسی خویش از آن استفاده نمایند.