گرامی داشت از شهادت فرشته قمری

07 Jan, 2018

به یاد بود از شهادت فارغ التحصیل گرانمایه شهیده فرشته قمری امروز سه شنبه مورخ 12/10/1396 ختم قرآن عظیم الشان از طرف پوهنحی نرسنگ وقابلگی با اشتراک محترمه پوهیالی زیبا مزاری رئیس پوهنتون نرسنگ وقابلگی، اداره پوهنحی نرسنگ، اساتید، محصلین و خانواده شهیده فرشته در پوهنتون علوم طبی کابل برگزار گردید.