همایش اساتید پوهنتون و ارایه گزارش رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در جمع اساتید

28 Jan, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل گزارش و کارکرد های این نهاد را در حالیکه تعداد زیادی از اساتید حضور داشتند ارایه نمودند.

در این جلسه رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از جوانب جداگانه دست آورد ها را به شکل مفصل در بخش اکادمیک، زیربناها، توامیت ها و چالش های پیشرو روشنی انداختند و امور اجرا شده را در شرایط کنونی مثبت ارزیابی نموده در قسمت چالش ها سعی و تلاش بخش های جداگانه را مطالبه نمودند.

 رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از اساتید و دوکتوران محترم تقاضاء نموده تا در تمام امور پوهنتون سهم فعال داشته باشند و در قسمت حاضری و نوکریوالی در شفاخانه ها توجه جدی نمایند.

در اخیر جلسه رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از تمام اساتید محترم که در عرصه های مختلف پوهنتون سهم فعال داشتند اظهار سپاس و قدر دانی نمودند