نشست سه جانبه بین پوهنتون علوم طبی کابل، موسسه TIKA کشور ترکیه و نماینده وزارت امور خارجه در پوهنتون علوم طبی کابل

06 Mar, 2018

نشست به اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، محترم نقیب الله حفیظی معاون ریاست همکاری های منطقوی وزارت امور خارجه، معاون موسسه TIKA  کشور ترکیه برگزار گردید.

در آغاز محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از مساعدت های کشور ترکیه در عرصه های طب، زراعت، نظامی و سایر بخش ها به نیکی یاد آوری نموده کشور ترکیه را دوست دیرینه افغانستان پنداشته این دوستی و برادری را بیشتر از 87 سال پیش با ایجاد شفاخانه سناتوریم دوکتور رفقی بیگ در بخش صحت نهایت با ارزش تلقی نمودند، همچنان در قبال سایر مساعدت های کشور ترکیه از تجهیز و بازسازی صنوف لکچر پوهنتون علوم طبی کابل نیز یاد آوری شدند.

همچنان معاون ریاست همکاری های منطقوی وزارت امور خارجه از مساعدت های کشور ترکیه در همه عرصه ابراز امتنان ورزیدند، تاکید نمودند چون طی مراحل پروژه بخش داخله شفاخانه کادری علی آباد زمان گیر گردیده امیدواریم با تلاش های چند جانبه هرچه عاجل طی مراحل پروسه امور مالی آن بعد از نشست سفرای کشور های ذیدخل و بدست آمدن نتایج مثبت از آن نهائی گردد.

جانب موسسه TIKA کشور ترکیه به رئیس پوهنتون اطمینان دادند طرح و دیزاین پرژه نهایی گردیده به مجرد بدست آمدن وجوه مالی کار عملی آن آغاز میگردد، و درین راستا از سعی و تلاش های جدی به پوهنتون دریغ نخواهند ورزید.

همچنان رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی صحبت شان تاکید نمودند تا وجوه مالی پروژه مستقیماً به جانب کشور افغانستان تمویل و از صندوق مالی سازمان ECO که یک پروسه طولانی را در بر میگیرد خارج گردد.

همچنان در ختم مجلس رئیس پوهنتون با هیات از ساحات که پروژه در ان پیاده میگردد بازدید بعمل آوردند.