نشست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با Mr. Hans Akerboom معاون سفارت کشور هالند

26 Nov, 2018

نشست با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون، رئیس انکشاف تحصیلات طبی و بعضی از اساتید  با Mr. Hans Akerboom معاون سفیر هالند در کابل و هئیت معیتی شان در دفتر مقام ریاست تدویر گردید. در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان و حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته بعداً معلومات مختصر در مورد فعالیت های اکادمیک، توامیت ها و دفتر مؤسسه کیهان -لایدن و MCAN کشور هالند ارایه نمودند.

در این نشست اساتید و محصلان که جهت آموزش از طریق مؤسسه کیهان به پوهنتون لایدن کشور هالند معرفی گردیده بودند صحبت های همه جانبه نمودند و همچنان اساتید که در پوهنتون لایدن آموزش دیده بودند اندوخته ها و تجربه های خویش را بیان نمودند. همچنان رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با مهمانان از دفتر هماهنگی همکاری مؤسسه KEIHAN-LEIDEN و MCAN کشور هالند، ریاست انکشاف تحصیلات طبی و بخش های دیگر از پوهنتون بازدید بعمل آوردند. در اخیر لوگو پوهنتون توسط محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل به معاون سفیر هالند اهدا گردید.