نشست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با محترمه دوکتورس زرغونه تره کی

26 Nov, 2018

طی نشست که محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با محترمه دوکتورس زرغونه تره کی متخصص و جراح سرطان ثدیه در کشور انگلستان(لندن)، محترم دوکتورخوشحال تسل رئیس تفتیش وزارت محترم صحت عامه و محترم داکتر احمد جاوید صافی رئیس اجرائیه شورای طبی افغانستان داشتند در نخست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته بعداً در مورد پوهنتون علوم طبی کابل از نگاه اکادمیک، زیربنا ها و توامیت ها و پلان های انکشافی آینده که روی دست است معلومات مفصل ارایه نمودند.

بعداً روی ایجاد یک وارد تشخیص و تداوی امراض سرطان های ثدیه در چوکات شفاخانه تدریسی علی آباد با ایشان بحث و تبادل نظر نمودند که محترمه دوکتورس زرغونه تره کی در قسمت ایجاد وارد متذکره علاقه مندی خویش را نشان داده و همکاری های خویش را در حدود امکانات با جانب پوهنتون علوم طبی کابل وعده سپردند. همچنان رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با مهمانان از امور ساختمانی مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی، تعمیر جدید شش طبقه یی، مرکز کوبالت، و بخش های جدا گانه شفاخانه علی آباد، انستیتوت امراض قلبی، تعمیر پوهنحی نرسنگ و ساحات مختلفه پوهنتون علوم طبی کابل بازدید نمودند.