نشست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با داکتر نیکولاس تیلر

02 Dec, 2018

نشست با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل واساتید پوهنحی صحت عامه با داکتر نیکولاس تیلر نماینده اداره کانسل سانته اتحادیه اروپا در افغانستان و هیات معیتی شان در دفتر مقام ریاست پوهنتون تدویر گردید. در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل تشریف آوری مهمانان را خوش آمدید گفته بعداً روی موضوعات سکالرشیپ، ایجاد پوهنحی تغذی و پروگرام ماستری و دوکتورا در بخش تغذی بحث های همه جانبه نمودند که جانب هیات اداره کانسل سانته اتحادیه اروپا علاقه مندی خویش را نشان داده و همکاری های خویش را در حدود امکانات با جانب پوهنتون علوم طبی کابل وعده سپردند.