نشست دو جانبه پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون وان کشور ترکیه

15 Oct, 2018

نشست دوجانبه با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون و روئسای پوهنحی با محترم پروفیسور دوکتور Peyami Battal رئیس پوهنتون وان کشور ترکیه و هئیت معیتی شان در دفتر مقام ریاست پوهنتون تدویر گردید.

در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته، سپس فعالیت های پوهنتون علوم طبی کابل را به شکل مفصل به معرفی گرفته و در مورد پوهنحی ها، شفاخانه ها وسایر بخش های دیگر معلومات ارایه نمودند. ایشان گفتند، پوهنتون علوم طبی کابل نیاز به کمک و همکاری دارد وعلاقه مند است تا با کشور ترکیه ارتباط نزدیک و توامیت داشته باشد. همچنان محترم رئیس پوهنتون وان کشور ترکیه صحبت نموده و از فعالیت های پوهنتون وان کشور ترکیه معلومات ارایه داشتند. در این نشست روی همکاری پوهنتون وان کشور ترکیه در قسمت تحصیلات عالی، بخش های صحی و امضاء یک تفاهم نامه بین پوهنتون علوم طبی کابل و پوهنتون وان ترکیه بحث های همه جانبه صورت گرفت. در اخیر لوگو پوهنتون علوم طبی کابل توسط رئیس پوهنتون علوم طبی کابل به رئیس پوهنتون وان کشور ترکیه اهدا گردید.