نخستین جلسه Students Government Association (SGA) پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» تدویر گردید

22 Apr, 2019

این جلسه که به تاریخ 29 حمل سال جاری در دفتر آمریت انسجام خدمات محصلان این پوهنتون تدویر گردیده بود، در این جلسه سید فصیح‌الله سادات رییس و اعضای آن حضور داشته، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ثبت، تهیه اساسنامه کلپ‌ها، چگونگی فعالیت (SGA) به‌‌صورت موثر و در مورد طریقه‌ی ای‌میل‌نویسی به‌صورت معیاری و رسمی توسط عابد سعید عضو کلپ خیریه، برای اشتراک‌کنندگان طی سخنانی معلومات داده شد. در این جلسه هم‌چنان در رابطه به اخذ عضویت محصلان پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» در کلپ‌های چهارگانه (SGA) و ایجاد دو کلپ جدید تحت نام‌های (USMLE Club) و (Research Club) صحبت صورت گرفته و فیصله شد که محصلان پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» می‌توانند در هریک از کلپ‌های موجود، عضویت کسب نموده و نیز کلپ‌های جدید ‌به‌زودی ایجاد شوند. برعلاوه، سیدعابد هاشمی در رابطه به چگونگی مدیریت و بهبود فعالیت‌های کلپ‌ها به پرسش‌های حاضران جلسه پاسخ ارایه نمود.

اکنون (SGA) دارای چهار کلپ فعال بوده و اعضای آن از پوهنحی‌های مختلف پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» می‌باشند.