نخستین جلسه سال 98 تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» تدویر گردید

06 Apr, 2019

نخستین جلسه آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون علوم علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» روز سه شنبه مورخ 13 حمل 1398 در اتاق جلسات آمریت تضمین کیفیت تحت اثر محترم پوهاند دوکتور شمس‌الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل«ابوعلی ابن‌سینا» با اشتراک اعضای تضمین کیفیت تدویر گردید.

این جلسه که به‌منظور ارایه گزارش فعالیت‌های سال 1397 تضمین کیفیت و بررسی مشکلات آن تدویر گردیده بود، اشتراک‌کنندگان ضمن تقدیر از فعالیت‌های آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون در جریان سال 1397و همچنان در رابطه به حل مشکلات موجوده در بخش‌های مختلف پوهنتون، پیشنهادات و نظریات شان را ارایه نمودند.