ملاقات محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با هیات دانشگاه تهران

30 عقرب, 1396

به سلسله نشست های قبلی پیرامون کریکولم دیپارتمنت تغذی پوهنحی صحت عامه هیات جانب ایرانی نظریات خویشرا به رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، رئیس پوهنحی صحت عامه و اساتید دیپارتمنت تغذی شریک نموده هردوجانب نظریات و دیدگاه های خویشرا با ملاحظات که داشتند در میان گذاشتند.

رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در جریان صحبت های شان فرمودند پروگرام باید طبق پلان مطروحه منسجم و تنظیم گردد. و ایشان در رابطه توجه و علاقه مندی استادان دیپارتمنت تغذی را معطوف داشته اضافه نمودند پروگرام باید بشکل میتودیکی برای محصلین ارائه گردد. در بخش های تحقیقی باید پروگرام بشکل عمیق مطالعه و  مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

همچنان رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در رابطه به پروگرام تغذی بشکل عمومی در پوهنحی های مربوط پوهنتون طبی صحبت نموده اما فوکس بیشتر را در رابطه به کریکولم دیپارتمنت تغذی پوهنحی صحت عامه مبذول داشتند.

و نیز شمولیت کریکولم پروگرام تغذی در برنامه ماستری صحت عامه را یک ضرورت پنداشته گفتند سعی دارند تا در آینده شامل پروگرام ماستری گردد.

همچنان رئیس پوهنتون علوم طبی در مورد تربیه تکنیشن های دیپارتمنت تغذی صحبت نموده  راه های حل و تربیه آنها را یک ضرورت پنداشتند