ملاقات رئیس پوهنتون علوم طبی با هیأت شورای طبی افغانستان

10 Dec, 2018

دیدار با اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و هیآت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل با محترم Dr. Nikica Darabosمتخصص جراحی اورتوپیدی و تراوماتولوژی و مشاور و هیأت شورای طبی افغانستان در دفترکار مقام ریاست تدویر گردید. در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته معلومات مفصل و همه جانبه در رابطه به پوهنتون علوم طبی کابل از زوایای مختلف روی پلان های اجرا شده و پلان های روی دست، ارایه نمودند. بعد از ارایه معلومات مفصل رئیس پوهنتون، هیأت متذکره در مورد پروگرام های اکادمیک ( اعتبار دهی پوهنتون،‌ ماستری، Ph.D، دوره تخصص،‌ E-Learning، Up to Date  تعییرات در کریکولم های پوهنحی های پنج گانه) خواستار معلومات گردیدند که از جانب محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در هر مورد معلومات مفصل و قناعت بخش به جانب هیأت ارایه گردید.

در اخیر رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با  Dr. Nikica Darabosوهیأت همراه شان از بخش های جداگانه پوهنتون علوم طبی کابل بازدید بعمل آوردند.