معرفی رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل

18 Dec, 2018

محترم پوهندوی دوکتور محمد اکبر سدید استاد دیپارتمنت یورولوژی شفاخانه تدریسی علی آباد امروز مورخ 24/9/1397 طی مراسمی توسط محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، هیأت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل و پرسونل شفاخانه تدریسی علی آباد بحیث رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد معرفی شدند. این مراسم که با تلاوت آیات کلام الله مجید در تالار کنفرانس های شفاخانه تدریسی علی آباد برگذار گردید، در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل صحبت مختصر نموده و در ابتدای سخنان شان گفتند: شفاخانه تدریسی علی آباد منحیث واحد دومی پوهنتون علوم طبی کابل جهت تدریس، تریننگ دوکتوران جوان و عرضه خدمات صحی به مریضان داخل بستروعاجل فعالیت می نماید که چنین فعالیت ها بدون تفاهم و کارتیمی امکان پذیر نیست. ایشان همچنان علاوه نمودند که تفاهم و کار تیمی یک روش بسیار خوب در سطح مدیریت می باشد واز این روش میتوان در سطح کاری خویش نتیجه خوب گرفت و از تمام پرسونل شفاخانه توقع میرود تا جهت بهبود در امور شفاخانه از تفاهم و کار تیمی استفاده نماید، همچنان محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در جریان سخنان شان، خدمات محترم پوهاند دوکتور محمد معروف ندیم را که قبلاً منحیث سرپرست شفاخانه تدریسی علی آباد ایفای وظیفه می نمودند درخور ستایش قرار دادند و برای محترم پوهندوی دوکتور محمد اکبر سدید وظیفه جدید شان را تبریک گفته و موفقیت های مزید شان را از خداوند متعال استدعا نمودند. بعداً محترم پوهندوی دوکتور محمد اکبر سدید منحیث رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد وعده سپردند تا در حد توان شان از اندوخته های خویش برای بهبود هرچه بیشتر امور شفاخانه بخرچ خواهند داد.