مساعدت و همکاری های دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) از طرف پوهنتون علوم طبی کابل مورد تقدیر و سپاس گزاری قرار گرفت

12 Jan, 2019

در محفلی که روز دوشنبه مورخ 17/10/1397 به این منظور در دفتر مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل با حضور محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی، محترم پوهنوال احمد ضیاء یوسفزی معاون امور محصلان، محترم محمد اکبر صافی سرپرست معاونیت مالی واداری، محترمه داکتر عظما انزار رئیس عمومی USWDP، محترم نجیب الله سیاوش سرپرست پروژه USWDP، محترمه داکتر پروین رای مسوول بخش اکادمیک USWDP و محترم سلیمان اسدالله مشاور در بخش استقلالیت مالی پوهنتون تدویر گردیده بود، رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از فعالیت ها و همکاری های دفتر USWDP با این پوهنتون اظهار سپاس و قدردانی نموده و فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف پوهنتون را مؤثر و مفید توصیف نمودند.

رئیس پوهنتون علوم طبی کابل به پاس مساعدت و همکاری های دفتر USWDP لوگوی پوهنتون را به محترمه داکتر عظما انزار رئیس عمومی USWDP، لوح سپاس به محترم نجیب الله سیاوش سرپرست پروژه USWDP و لوح تحسین را به محترم سلیمان اسد الله مشاور در بخش استقلالیت مالی پوهنتون اهدا نمود.

دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در چارچوب تفاهم نامه منعقده با پوهنتون علوم طبی کابل در سال 2015 در این پوهنتون آغاز به فعالیت نموده و در اخیر سال 2018  پروژه متذکره اختتام یافت. اهداف دفتر متذکره فراهم سازی خدمات مشوره دهی، ایجاد مشارکت ها، وصل ساختن پوهنتون علوم طبی کابل با نهاد های دولتی و خصوصی، ایجاد برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان، اشتغال یابی محصلان، فضای هماهنگ سازی سالم، همکاری در بخش استقلالیت مالی پوهنتون و دیگر بخش ها در پوهنتون بوده است.