مراسم فاتحه خوانی

08 Sep, 2018

فاتحه مرحوم پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی استاد دیپارتمنت جراحی بطنی پوهنتون علوم طبی کابل و رئیس شفاخانه کادری علی آباد بتاریخ 17/6/1397 از طرف رهبری پوهنتون علوم طبی کابل، وزارت تحصیلات عالی و فامیل آن مرحومی در مسجد جامع شیرشاه سوری گرفته شد که در آن منسوبین پوهنتون علوم طبی کابل ، هیآت رهبری وزارت تحصیلات عالی، شفاخانه های کادری پوهنتون و عده زیادی از ذوات برجسته دولتی از نهاد های جداگانه، دوستان ، محصلین وسایر اقشار مردم اشتراک ورزیده و به ارواح آن دانشمند بزرگوار بهشت برین وجنت فردوس از خداواند متعال استدعا نمودند.