محفل دفاع پروژه نهایی دور اول محصلین کمیونتی کالج تکنالوژی و ترمیم تجهیزات طبی(BMET) پوهنتون علوم طبی کابل

05 Aug, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و بعداً محترم پوهنمل پشتنه بنائی آمر کمیونتی کالج مهمانان را خیر مقدم گفتند، در جریان صحبت های شان در مورد برنامه کمیونتی کالج روشنی انداخته گفتند، کمیونتی کالج تکنالوژی تجهیزات طبی در چوکات پوهنتون علوم طبی کابل افتتاح و تحت رهبری آن فعالیت می نماید و اولین برنامه کمیونتی کالج با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا از طریق دفتر حمایت از پوهنتونها و انکشاف نیروی بشری و کمک تخنیکی سپوکان کمیونتی کالج در ماه اپریل 2016 در چوکات فاکولته علوم متمم صحی پوهنتون علوم طبی کابل ایجاد گردید.

  هدف برنامه کمیونتی کالج ارائیه تعلیمات در محور تخنیکی و مسلکی برای فارغان صنف دوازدهم و همچنان آنهائیکه در حال حاضر در بازار کار مصروف اند تا دربهبود اقتصاد افغانستان کمک شده و آنرا تقویت نماید.

با تکمیل این برنامه فارغان قادر خواهند بود تا دانش و مهارتهای مرتبط با نصب، بازرسی، درجه بندی، حفظ و نگهداری، رسیدگی و ترمیم تمام انواع و اقسام تجهیزات طبی را کسب نمایند.

بعداً محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نموده گفتند، با فراغت تکنیشن های ترمیم و سایل تخنیکی طبی در وزارت صحت عامه و شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل تا حدی زیاد در ترمیم وسایل تخنیکی طبی سهولت به عمل خواهد آمد. و از مصارف گزاف برای تکنیشن های خارجی تا حدی زیاد جلوگیری میگردد.  همچنان طی صحبت شان از مساعدت های USWDP در همه ساحات پوهنتون علوم طبی کابل بخصوص کمیونتی کالج ترمیم وسایل طبی ابراز سپاس و قدر دانی نمودند.

همچنان دوکتور واجدی معاون پروژه USWDP در محفل صحبت نموده قدر دانی و تبریکات خود را به وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در رابطه به اداره و پیشرفت پروگرام علمی و نظری کمبونتی کالج ابراز نمودند.

در اخیر محصلین که در سه گروپ تشکیل شده بودند از پروژه ساختن وسایل طبی که شامل  Power supply، شیکر ماشین، سکشن ماشین و سنتر فیوز بوده و در ساخت آن کار کرده بودند دفاع و تشریح نمودند و به سوالات اشتراک کنندگان نیز پاسخ ارایه داشتند.