محفل تهداب گذاری مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی و افتتاح صنوف درسی بعد از تجهیز و بازسازی

10 Dec, 2017

محفل با تلاوت آیات متبرک کلام الله مجید آغاز سپس محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا "ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته در مورد وضعیت امور اکادمیک پوهنتون علوم طبی، شفاخانه شش گانه تدریسی، مرکز جامع تشخیص و تداوی سرطان صحبت نمودند.

همچنان ایشان طی صحبت شان در مورد مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی معلومات ارایه داشته اشاره نمودند، این مرکز برای اولین بار در سال 1957 عضویت بورد انرژی اتمی جهانی را کسب نمود.

مرکز تداوی یا کوبالت برای اولین بار در سال 1367 توسط Paul Luzinci از کشور هنگری افتتاح گردید، که در آن زمان تحت حمایت IAEA قرار گرفته و منبع رادیو اکتیف (5000 curies) نیز توسط IAEA تهیه گردیده بود. متاسفانه در سال 1992  از اثر جنگ های داخلی تمام زیر بنا های طبی به شمول مرکز تداوی شعاعی  یا کوبالت نیز ویران گردید.

پروژه احیای دوباره مرکز تداوی شعاعی در شفاخانه تدریسی علی آباد در سال2005  با مساعدت آژانس بین المللی انرژی اتمی روی دست گرفته شد و در سال 2007 عملاً شروع به فعالیت نمود، چنانچه 11 تن از کارمندان مسلکی شفاخانه تدریسی علی آباد پوهنتون علوم طبی کابل در بخش های مختلف تداوی شعاعی به همکاری مالی و تخنیکی آژانس بین المللی انرژی اتمی به خارج از کشور اعزام گردیدند.

پروژه متذکره به هزینه 27 میلون دالر امریکائی که 24 میلیون آن از جانب سازمان انرژی بین المللی اتمی             و 3 میلیون آن از جانب دولت افغانستان تمویل میگردد در ساحه شش هزار متر مربع در طول مدت دو سال در دو طبقه اعمار خواهد گردید.

بعداً محترم جلالتماب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت نموده این مرکز را برای وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل تبریک گفته و مرکز متذکره را نهایت مهم و با اهمیت در عرصه طبابت در افغانستان پنداشته و در قسمت تسریع اعمار آن توجه هر دو نهاد را معطوف داشتند.

سپس محترم جلالتماب پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی کمک های سازمان انرژی اتمی جهان را ستایش نموده و اعمار نهاد را یک ضرورت مبرم جامعه پنداشته که میتوان با فعال شدن این مرکز از رفتن هموطنان ما بخارج از کشور به مصارف گزاف جلوگیری نمود.

مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی در قسمت این مرکز وعده همکاری نموده و هکذا در قسمت ارتقاء ظرفیت متخصصین مربوط نیز علاقه مندی وزارت تحصیلات عالی را ابراز داشتند.

همچنان محترم پوهاند دوکتور عبدالحی نظیفی سرپرست اداره انرژی هستوی افغانستان بنا این مرکز را یک گام مثبت در قسمت  طبابت با ارزش دانسته و تبریکی خویش را ابراز داشتند.

در بخش دوم محفل صنوف لکچر پوهنتون علوم طبی کابل که به کمک اداره TIKA  کشور دوست ترکیه به مصرف 2 میلیون دالر امریکائی بازسازی و تجهیز گردیده توسط جلالتماب محترم دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتماب محترم وزیر تحصیلات عالی و پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل افتتاح گردید.

در محفل معینیان وزارت محترم صحت عامه، تحصیلات عالی وکلای پارلمان، رئیس صحیه اردو نماینده صحی وزارت امور داخله و سایر مدعوین از نهاد که دعوت بعمل آمده بود اشتراک داشتند.

در ختم محفل سنگ تهداب مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی توسط رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، وزیر تحصیلات عالی، رئیس پوهنتون علوم طبی کابل ، معینیان وزارت صحت عامه و سایر مهمانان گذاشته شد.