محفل تسلیم دهی وسایل طبی و مصرفی مساعدت پروژه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) به پوهنتون علوم طبی کابل

31 Jul, 2018

محفل با حضور جلالتماب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، Micheal Blundell  رئیس عمومی دفتر USWDP  معاونین پوهنتون روئسا پوهنحی ها و شفاخانه ها و تعداد از اساتید در اتاق تریننگ روم تضمین کیفیت تدویر گردید.

در آغاز محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از همکاری USWDP در بخش های جداگانه طب یاد آور شده از هم آهنگی آن اظهار سپاس نموده و تداوم آنرا توقع نمودند. و همچنان از تدویر ورکشاپ ها در قسمت ارتقاء ظرفیت استادان کارمندان  و کاریابی محصلین طی صحبت شان نیز یاد آوری نمودند و آنرا مثبت پنداشتند.

بعداً جلالتماب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی طی صحبت شان از کمک ها و تلاش های USWDP  برای کشور افغانستان مخصوصاً در بخش تحصیلات عالی یاد آوری و قدر دانی نمودند. و این مساعدت ها را در راه ارتقاء ظرفیت محصلین نهایت مفید و مثمر پنداشتند و در مورد استفاده درست از وسایل تاکید نمودند. ضمن صحبت شان به کیفیت، کمیت و بهتر بودن کیفیت در پوهنتون علوم طبی کابل نسبت به سایر پوهنتون ها ودانش مسلکی محصلین اشاره نموده گفتند، کمیت خوب است اما کیفیت بسنده نمی باشد باید در این راستا سعی و تلاش بسیار صورت گیرد.

بعداً محترم آقای Micheal Blundell رئیس عمومی دفتر USWDP صحبت نموده گفتند، وسایل مساعدت شده که شامل یک کانتینر بوده تا حدی مشکلات بخش های جداگانه پوهنتون و شفاخانه ها را مرفوع خواهند ساخت و همچنان اشاره نمودند که چهار کانتینر دیگر تجهیزات مصرفی در آینده نزدیک نیز مواصلت میورزد وبه جانب پوهنتون علوم طبی کابل تسلیم داده خواهد شد.