محفل اهدا سپاس نامه

26 Sep, 2018

ورکشاپ دو روزه تحت عنوان(Mass Casualty Management System ) که از طرف دفتر سازمان صحی جهان (WHO) در شفاخانه تدریسی علی آباد جهت آموزش دوکتوران و پرسونل اداری بخاطر حادثات و واقعات عاجل تدویر گردیده بود از طرف محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل برای نماینده WHO و چهار تن مربیان که در ورکشاپ متذکره سهم فعال و ارزنده داشتند سپاس نامه اهدا گردید.

ضمن اهدا سپاس نامه محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از تدویر ورکشاپ متذکره که به شکل بهتر و جامع دایر گردید احساس خرسندی خویش را ابراز داشتند و تدویر چنین ورکشاپ ها را جهت عرضه خدمات صحی مفید و مثمر پنداشتند وادامه همچو تریننگ ها و ورکشاپ ها را توقع بردند و خواهان کمک های هر چه بیشتر WHO در عرصه های مختلف شدند.در اخیر از دفترWHO مربیان و تمام اشتراک کنندگان و دست اندرکاران این ورکشاپ اظهار سپاس و قدر دانی نمودند.