محفل اهدا تحسین نامه

18 Aug, 2018

به پاس زحمات و تلاش های خسته گی ناپذیر استادان، دوکتوران متخصص واداره انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل در عملیات های قلبی که وظایف خویش را به وجه احسن درمطابقت به قوانین با روحیه عالی و صادقانه انجام داده بودند، مورد تحسین وزارت تحصیلات عالی قرار گرفتند.

در نخست محترم  پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نمودند و از زحمات و تلاش های اداره انستیتوت و دوکتوران اظهار خوشی و قدر دانی نموده و موفقیت های بیشتر شانرا در امور عرضه خدمات صحی و اکادمیک از بارگاه خداوند متعال استدعا نمودند.

در این محفل برای 11 تن استادان بخش جراحی قلبی ، دوکتوران و نرس های انستیتوت امراض قلبی که از خود شایستگی  نشان داده بودند توسط  محترم رئیس پوهنتون علوم طبی و هیآت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل برای شان تحسین نامه های که از طرف وزارت تحصیلات عالی در نظر گرفته شده بود اهدا گردید.