محفل افتتاح بازسازی کودکستان محل کار پوهنتون علوم طبی کابل

16 Apr, 2018

کودکستان محل کار پوهنتون علوم طبی کابل اخیراً به اثر سعی وتلاش اداره پوهنتون علوم طبی کابل،  بانک جهانی و وزارت تحصیلات عالی به ارزش 2.3  میلیون افغانی مساعدت بانک جهانی توسط شرکت استرلینگ بیلدر که با وزارت محترم تحصیلات عالی عقد قرارگردیده بود، بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در محفل که بدین مناسبت تدویر گردیده بود، جلالتماب محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین وهیات رهبری پوهنتون، روئسای مرکزی وزارت تحصیلات عالی، هیات رهبری پوهنتون و نماینده بانک جهانی اشتراک داشتند.

محترم وزیر تحصیلات عالی طی صحبت شان کودکان را نو نهالان و آینده سازان کشورپنداشتند و در قسمت مراقبت و تربیت آنها و معیاری بودن کودکستان ها تاکید داشته توجه مسوولین را مبذول داشتند و از رهبری پوهنتون، بانک جهانی و سایر همکاران که در این عرصه کمک نموده بودند اظهار سپاس و قدر دانی نمودند.

بعداً محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از توجه خاص رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی در قبال بازسازی کودکستان  ابراز تشکر نموده و همچنان از بانک جهانی وسایر دست اندرکاران و رئیسه کودکستان های وزارت کارو امور اجتماعی ابرازقدردانی نمودند.

کودکستان متذکره دارای اتاق های بازی اطفال، تدریسی، شیرخوارگاه، خوابگاه، میدان بازی و سایر ملحقات میباشد.