محفل اختتامیه کنفرانس های زنجیره یی Implant (غرس دندان) در پوهنتون علوم طبی کابل

26 Nov, 2018

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته، تدویر چنین کنفرانس ها را نهایت مفید و مثمر پنداشته انگیزه محصلین ستوماتولوژی را در شرایط کنونی قابل قدر دانسته توقع نمودند که فارغان با داشتن ظرفیت بلند بتوانند مصدر عرضه خدمات صحی با کیفیت در بخش ستوماتولوژی برای نیازمندان باشند. ایشان در شرایط کنونی چنین فعالیت ها را بسنده ندانسته سعی وتلاش خستگی ناپذیر و بیشتر محصلین را توقع نمودند. طی صحبت شان اشاره نموده با وصف چالش ها و محدودیت های پیشرو تغییرات چشم گیر که در بخش های اکادمیک این نهاد به وقوع پیوسته یک  گام مثبت تلقی میگردد، همچنان در بخش زیربنا ها بخصوص در مورد توسعه بخش های عملی و نظری محصلین ستوماتولوژی درآینده یاد آور شدند.

از متخصصین و اعضای انجمن توقع نمودند تا در سطح منقطه و جهان با سکتور های مرتبط ارتباطات اکادمیک را برای ارتقاء هرچه بیشتر ظرفیت سازی گسترش دهند. سپس محترم پوهندوی دوکتور راضیه ربیعزاده رئیس پوهنحی ستوماتولوژی مهمانان را خیر مقدم گفته مراسم قدر دانی شانرا از رهبری و اساتید پوهنتون ابراز نمودند، از تدویر چنین کنفرانس ها در سالیان گذشته به ابتکار انجمن محصلین ستوماتولوژی تدویر یافته بود نیز یاد آوری نموده  ابتکار و تلاش انجمن محصلین فعلی ستوماتولوژی را در تدویر همچو کنفرانس ها بخصوص بخاطر ارتقاء ظرفیت علمی شان قابل قدر پنداشتند و تداوم آنرا در آینده نیز توقع بردند. در ختم سرتیفکیت های که برای اعضای انجمن متذکره آماده گردیده توسط رهبری پوهنتون علوم طبی کابل اهدا گردید.