عیادت معین مالی و اداری و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل از مریضان شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل در روز اول عید سعید فطر

15 Jun, 2018

داکتر احمد سیر مجهور معین مالی و اداری، پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان همراه با محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل وهیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه روسای شفاخانه ها نیز حضور داشتند، روز اول عید سعید فطر از شفاخانه های کادری علی آباد، میوند و شهرارا دیدن نمودند.

همچنان در جریان دیدار شان از شفاخانه های کادری فوق الذکر با دوکتوران موظف و مریضان داخل بستر عید مبارکی نموده و از توجه پرسونل شفاخانه ها جهت عرضه خدمات صحی به مریضان قدردانی كرده و آنها را هر چه بیشتر در راه خدمت به مریضان نیازمند تشویق نموده و از زحمات شان قدردانی نمودند.

همچنان هیآت رهبری وزارت تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون علوم طبی یک مقدار پول نقد را نیز به عنوان عیدی به مریضان و پرسونل شفاخانه ها  توزیع کردند.