عملیات های PDA در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل

18 Dec, 2017

به تعقیب عملیات های جراحی قلبی انستیتوت امراض قلبی اینک سه تن مریض دیگر که از امراض قلبی نوع PDA  که رنج میبردند توسط تیم جراحی صدری قلبی وعائی عملیات گردید، که خوشخبتانه بدون کدام اختلاط رخصت گردیدند.

رهبری پوهنتون علوم طبی کابل اجرای موفقانه عملیات ها را یک رویدار مهم در سطح کشور تلقی نموده زحمات استادان را قابل قدر می پندارد.