عملیات موفقانه بندش شریان ابحر- قطع و پیوند دو باره آن در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل

07 Mar, 2018

به سلسله عملیات های جراحی قلبی که در انستیتوت امراض قلبی صورت گرفته بود این بار دختر 17 ساله مسکونه ولایت میدان وردک به لوحه نفس تنگی، سردردی و دلبدی به انستیتوت امراض قلبی مراجعه نموده، که در معاینات فزیکی نزدش تفاوت فشار خون در هر دو طرف علوی و نیز عدم موجودیت Pulse در اطراف سفلی دریافت شد، بعد از اجرای معاینات متمم Echocardiography و CT-Angiography نزدش Coarctation ofaorta  و Bicuspid aortic valve تثبیت گردید، داخل بستر و بتاریخ 16/12/1396 در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون علوم طبی کابل توسط پوهنیار دوکتور شمس دهزاد و تیم جراحی قلبی وعائی تحت عملیه (Resection of Stenotic zone) Carford end to end anastomosis  قرارگرفت که عملیه  متذکره موفقانه بدون کدام اختلاط صورت گرفت و مریض فعلاً شفاء یاب بوده و به زندگی عادی خویش ادامه میدهد، بدین منظور پوهاند دوکتور بری صدیقی معین محصلان وزارت تحصیلات عالی، پوهاند دوکتورشیرین آقا "ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل وهیات رهبری پوهنتون از مریض عیادت و از هیات اداری و تیم جراحی اظهار قدردانی نمودند.