رییس پوهنتون علوم طبی کابل از پوهنحی نرسنگ و قابلگی بازدید به عمل آورد

02 Jan, 2019

محترم پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون علوم طبی کابل به سلسله بازدیدها و استماع مشکلات پوهنحی‌ها و شعبات پوهنتون علوم طبی کابل، صبح امروز مورخ 11/10/1397 همراه با محترم محمد اکبر صافی سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون، از پوهنحی نرسنگ و قابلگی بازدید به عمل آورده و با رییس و استادان پوهنحی متذکره صحبت نمود. رییس پوهنتون علوم طبی کابل، در نخست ارتقای «دیپارتمنت قابلگی» را به «پوهنحی قابلگی» برای استادان تبریک گفته و ابراز داشت که دیپارتمنت قابلگی می‌بایست از سال‌ ها قبل به پوهنحی ارتقا می‌ نمود؛ اما خوشبختانه اکنون شاهد ارتقای آن به پوهنحی هستیم. بعداً جهت نیل به اهداف پوهنحی قابلگی بحث همه‌جانبه صورت گرفت.