دیدار رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از پروژه های ساختمانی  شفاخانه کادری علی آباد و پوهنحی نرسنگ

27 Nov, 2017

محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل همراه با محترم شمس الرحیم رحیم معاون مالی و اداری این پوهنتون، رئیس شفاخانه کادری علی آباد و تعدادی از مسؤلین بخش های مربوط از امورات ساختمانی تعمیر دوصد بستر عاجل علی آباد ، پارکینگ وسایط، آشپزخانه، چاه سپتیک، تشناب پاواز ها دیدن نموده در جریان دیدارشان به مسؤلین مربوط هدایت اکید دادند تا امور ساختمانی هرچه سرعت داده شده و به عرصه وقت به پایه اکمال برسد.

همچنان محترم رئیس پوهنتون علوم طبی از خیابان های اطراف تعمیر پوهنحی نرسنگ این پوهنتون دیدن نموده در مورد به مسؤلین ساختمانی توصیه نمودند تا امور ساختمانی شان را سرعت بخشیده اکمال نماید.