دومین کنفرانس سالانه ملی علمی و تحقیقی در پوهنتون علوم طبی کابل

25 Feb, 2018

محفل با تلاوت کلام الله مجید آغاز بعداً محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل طی سخنرانی شان مهمانان را خیر مقدم گفته اضافه نمودند، خوشحال هستم محترم وزیر تحصیلات عالی نماینده های سکتور صحت نهاد های دولتی و بین المللی ، رئیس شورای طبی افغانستان و سایر خبره گان اهل علم و طبابت را با خود داریم.

ایشان موضوع تحقیق را نهایت مهم پنداشته و هر روز آنرا متغییر و متحول دانسته، تحقیقات علمی را در سطح پوهنتونها بخصوص پوهنتون علوم طبی کابل نهایت با ارزش تلقی نموده جد و جهد در امور تحقیق را در عرصه های جداگانه طبابت حایز اهمیت دانسته اشاره نمودند همین تحقیق است که جامعه را متغییر و متحول میسازد و شیوه های جدید علم طبابت را جانیشن سیستم کلاسیک مینماید.

در بخش دیگر از صحبت های شان گفتند، باید با طرح های مشخص خویش مقامات عالی دولتی را متقاعد ساخت تا ساحه تحقیق و پژوهش را هر چه بیشتر پیشتبانی و تقویت نمایند.

پوهنتون علوم طبی کابل در همکاری با وزارت محترم صحت عامه، سازمان صحی جهان (WHOUSWDP، بانک جهانی و تعداد از پوهنتون های جداگانه امریکا، هالند، آلمان وپوهنتون های داخلی کشور ارتباط داشته و در ساحات تحقیقی از کمک ها و همکاری های شان نیز استفاده می نماید.

محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از تعداد 22 عملیات های قلبی در سرویس امراض قلبی ، عملیات ناب جراحی پلاستیک شفاخانه میوند، مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطانی و پیشرفت های که در مورد عملیه تسلیخ با مراجع ذیربط صورت گرفته نیز یاد آوری نمودند و از مرکز تحقیقات پوهنتون علوم طبی کابل بخاطر راه اندازی چنین سیمینار های علمی و تحقیقی اظهار امتنان نمودند.

متاقباً محترم پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی طی صحبت شان مراسم تبریک و تهنیت خود را در رابطه به تدویر چنین کنفرانس های علمی و تحقیقی به رهبری پوهنتون علوم طبی کابل ابراز نمودند.

ایشان طی صحبت شان اشاره نمودند، نهادینه کردن تحقیق رول مهم را در پوهنتون ها داشته از رهبری پوهنتون ها تقاضاء نمودند تا موضوع تحقیق را جدی گرفته سعی و تلاش متداوم بخرچ دهند، و متعهد بودن وزارت تحصیلات را در قسمت تقویت مراکز تحقیقی در اولویت کاری خویش  پنداشتند.

همچنان اضافه نمودند، بایست در ساحه پیشرفت های جدید طبابت پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه کادری تلاش های متداوم و خسته گی ناپذیر را دنبال نمایند و پیشتبانی جدی وزارت تحصیلات عالی را در عرصه های کمک و انکشاف شفاخانه های کادری و بخش تحقیقات علمی نیز ابراز نمودند.

بعداً محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان را خیر مقدم گفته طی صحبت شان گفتند، تحقیق به یک محیط مناسبت نیاز داشته زمینه را به محققین باید هموار ساخته تا تحقیقات به شکل بهتر و دوامدار به پیش برده شود.

در قسمت دوم پروگرام اساتید محترم پرزنتیشن های خویش را ارایه نموده به سوالات اشتراک کننده گان و اساتید پاسخ ارایه نمودند.

در اخیر محفل تقدیر نامه های که آماده گردیده بود از طرف رهبری پوهنتون علوم طبی کابل به ایشان اهدا گردید.

قابل ذکر است که در این کنفرانس رئیس شورای طبی افغانستان، نماینده های طبی وزارت محترم دفاع ملی، امور داخله، صحت عامه تعداد از نماینده های پارلمان، پوهنحی های طب تعداد از ولایات و سایر نهاد های بین المللی طبی مقیم کابل نیز اشتراک ورزیده بودند.