جلسه در مورد ایجاد استیشن کابل امبولانس

09 Apr, 2018

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاون موسسات صحی، رئیس شفاخانه تدریسی علی آباد با محمد سالم عاصم رئیس کابل امبولانس در دفتر مقام ریاست پوهنتون تدویر یافت.

در نخست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل حاضرین جلسه را خوش آمدید گفتند، بعداً در قسمت ایجاد استیشن کابل امبولانس در ساحه شفاخانه تدریسی علی آباد بحث های همه جانبه صورت گرفت که پوهنتون علوم طبی کابل در مورد ایجاد استیشن کابل امبولانس در محوطه شفاخانه تدریسی علی آباد موافقت نمودند.

همچنان رئیس کابل امبولانس  با پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه تدریسی علی آباد در قسمت خدمات امبولانس نیز وعده همکاری نمودند.