جلسه تقویت هماهنگی شورای طبی افغانستان با پوهنتون علوم طبی کابل

06 Jun, 2018

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، معاونین پوهنتون، روئسای شفاخانه ها با محترمه دوکتور نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان و هیآت معیتی شان در دفتر ریاست پوهنتون علوم طبی کابل تدویر یافت.

در نخست محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان و حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته و همکاری های شورای طبی افغانستان را با پوهنتون علوم طبی کابل در عرصه تربیه کادر ها،عرضه خدمات صحی با کیفیت و پروگرام راجستریشن را یک اقدام نیک دانستند.

بعداً محترمه دوکتور نسرین اوریاخیل در مورد کارکردها و پیشرفت های شورای طبی افغانستان در عرصه خدمات صحی، تقویت پروگرام راجستریشن دوکتوران و ستاژیران و همکاری آن نهاد با پوهنتون علوم طبی کابل صحبت نمودند.

در جلسه متذکره روی پلان، اهداف، عرضه خدمات صحی و پروگرام راجستریشن دوکتوران وستاژیران شورای طبی افغانستان توسط هیآت شورای طبی به حاضرین جلسه توضیح و معلومات مفصل ارایه گردید که در زمینه های فوق صحبت های همه جانبه نیز صورت گرفت تا با همکاری های همه جانبه عرضه خدمات صحی بهتر و خوبتر در جامعه عملی گردد.

بعد از ختم جلسه رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با رئیس شورای طبی افغانستان و هیات معیتی شان از ساحات مختلفه پوهنتون بازدید بعمل آوردند.