جلسه با هیات ایران

11 میزان, 1396

جلسه با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، رئیس پوهنحی نرسنگ و رئیس انکشاف تحصیلات طبی با دوکتور رضا سعیدی رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا کشور ایران و هیات معیتی شان در مقام ریاست پوهنتون علوم طبی کابل تدویر یافت.

در نخست رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مهمانان و حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته، بعداً در قسمت پوهنحی ها، شفاخانه ها، دیپارتمنت ها، کمیته ها و شورا های داخل پوهنتون ، تفاهمنامه ها با موسسات خارجی و داخلی وسایر بخش های دیگر به هیات متذکره معلومات ارایه نمودند.

و همچنان رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا نیز در مورد دانشگاه امام رضا و سایر پوهنتونهای دیگر معلومات ارایه داشتند، بعداً روی همکاری های دانشگاه امام رضا مشهد با پوهنتون علوم طبی کابل بحث های همه جانبه صورت گرفت.

در اخیر مجلس تحایف که از دو جانب تهیه گردیده بود به رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد اهدا گردید .